Lokalrådet

Skodborg Lokalråd er en paraplyorganisation for Skodborg og omegn, som repræsenterer erhvervslivet, landbruget, foreningerne, institutionerne indadtil og er Skodborg-områdets stemme udadtil.

Udviklingsplan for Skodborg og omegn: SKODBORG-udviklingsplan-2016-2020

Aktiviteter lige nu:

Vi arbejder med projekterne:

  • Bosætning: Tovholder Brian Grimstrup og Peter Fonseca Marcussen
  • Erhverv, Landbrug og Handel: Tovholder Henny Schøler (midlertidigt)
  • Fællesskaber: Hanne Landor og Kim Nielsen
  • Natur, turisme og kultur: Jørn Andersen og Kirsten Fynbo
  • Infrastruktur: Nanna Hørlyck og Henny Schøler

Projekterne arbejdes der med i samarbejde med borgere fra Skodborg og omegn – hvis du vil være med, så kontakt meget gerne lokalrådet!

Skriv til mail@hennyschoeler.dk eller til en af dem du måske kender i grupperne!

Download løbesedlen – den giver overblik over projekterne!

Løbeseddel-udviklingsplan-projekter

Faste arrangementer:

Affaldsindsamling:
Tovholdere: Kim Nielsen, Nanna Hørlyck, Jørn T. Andesen (alle lokalrådet)

Sankt Hans Aften ved Børnesøen:
Tovholdere: Kim Nielsen, Peter Marcussen (lokalrådet), Johnny Sørensen, Lene Due Nielsen

Nytårskur: 
Tovholdere: Kim Nielsen (Lokalrådet), Jan Thomsen, Bo Windfeld, Arne Christensen, Trine Thuesen

Julemandsvækning:
Tovholdere: Nanna Hørlyck (lokalrådet), Line Skipper, Inger Marie Lund

Mødekalender 2022: Møder holdes fortrinsvist i Arkivet
14. juni kl. 17.00
16. august kl. 17.00
7. september kl. 19.00 – Generalforsamling og Borgermøde
29. november kl. 19.00 – afslutning og tak for året der gik

Lokalrådets medlemmer:
Vi kan altid bruge gode folk som gerne vil være med til at gøre noget godt for vores sogne – også bare til en enkelt aktivitet – kontakt os endelig – du er mere end velkommen!

Styregruppe: Kim Nielsen (kontaktperson)
Henny Schøler
Jørn T. Andersen (kasserer)
Brian Grimstrup
Pressekontakt udadtil Kim Nielsen
Henny Schøler
Nanna Hørlück
Jørn T. Andersen
Aktivitetsgruppe A: Erhverv, institutioner, foreninger, planlægning Kirsten Fynbo
Henny Schøler
René Schmidt Petersen
Kim Nielsen (rep. Skodborg Børnecenter og valgt medlem)
Hanne Landor
Peter Fonseca Markusen
Repræsentant i følgegruppe ang. Børnecenter:
Henny Schøler
Aktivitetsgruppe B: Natur, miljø og kultur Brian Grimstrup
Kirsten Fynbo
Jørn T. Andersen
Johnny Sørensen
Aktivitetsgruppe C: Byforskønnelse og trafik Nanna Hørlück
Kirsten Fynbo
Jørn T. Andersen

Lidt historie

Skodborg Lokalråd blev etableret den 26. september 2006 på et borgermøde med 80 deltagere, foranlediget af foreningerne i Skodborg den 28. august 2006.

På borgermødet blev ved afstemning nedsat et lokalråd bredt sammensat af repræsentanter fra henholdsvis landbrug, erhvervsliv, foreninger, institutioner og borgere med interesse for Skodborgs fremtid.
Der blev valgt 12 personer, som  på et møde den 5. oktober 2006 konstituerede sig med en styregruppe og 4 undergrupper.

Lokalrådet repræsenterer også hele området geografisk.


Møder:

Lokalrådet holder bestyrelsesmøder løbende hen over året.

Der er generalforsamling i september, hvilket vil blive annonceret i dagspressen.

Du er altid velkommen til at kontakte lokalrådet, hvis du har noget på hjerte.


Forretningsorden for lokalrådet

Formanden/kontaktpersonen i styregruppen indkalder til mindst 2 årlige fællesmøder efter aftale med styregruppens medlemmer.

De valgte formænd for aktivitetsudvalgene indkalder de respektive udvalg.

Formanden leder lokalrådsmøderne.

Det årlige borgermøde afholdes 2. onsdag i september.


Vedtægter:

 § 01:

 

At arbejde for hele Skodborg Sogns borgeres sammenhold, identitet og trivsel.
 § 02: At være paraplyorganisation for alle Skodborgs borgere, foreninger, erhverv, institutioner og landbrug.
 § 03:
 
At repræsentere området i forhold til Vejen Kommune og anden myndighed,
samt være høringspart i forbindelse med offentlig planaktivitet.
 § 04:

 

At deltage i kommunale arbejdsgrupper og ad-hoc udvalg.
§ 05:

 

At udgøre kontaktledet til de andre landsbyer og udvælge 2 personer, der repræsenterer Skodborg i repræsentantskabet for ”Fællesrådet for landsbysamfund i Vejen Kommune”.
 § 06:

 

At assistere eller henvise til relevant hjælp for lokale aktiviteter af betydning for hele sognet.
 § 07:

 

At være ansvarlig for forvaltning af eventuelle fællesmidler, der gives til Skodborg Lokalråd.
 § 08:

 

Lokalrådet i Skodborg består af 12 medlemmer, der repræsenterer de i § 02 nævnte grupperinger, med mindst 2 personer fra hver.
 § 09:

 

Lokalrådet konstituerer sig selv i henhold til forretningsordenen.
§ 10:

 

Der afholdes i Skodborg Lokalråd mindst 3 møder årligt.
 § 11: Der afholdes et årligt møde 2. onsdag i september for hele Skodborg Sogn.